[IDG/DG/1/B] REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – ZMIANA WPISU

Data publikacji: 14 grudnia 2021

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), której organem ewidencyjnym jest Minister Rozwoju.

 

Dokonując zmiany danych w CEIDG możesz wybrać jeden z poniższych trybów postępowania:

 • online – poprzez:

– utworzenie konta przedsiębiorcy na portalu www.biznes.gov.pl, zalogowanie się, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie, jeżeli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufania,

– bez tworzenia konta przedsiębiorcy na portalu www.biznes.gov.pl. wypełnienie wniosku on-line (jest to wniosek roboczy, anonimowy), zapisanie kodu wniosku
i zaniesienie go do dowolnego urzędu gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Pracownik odnajduje wniosek po kodzie wniosku, drukuje go i przedkłada Przedsiębiorcy do podpisania, a następnie przekształcając go na wniosek elektroniczny, podpisując swoim podpisem elektronicznym, przesyła do CEIDG.
W tym przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy,

 • listem poleconym – wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza,
 • osobiście – w dowolnie wybranym urzędzie gminy na terenie całej Polski zaopatrzony w ważny dokument tożsamość – dowód osobisty, paszport – gdzie pracownik dopełni za ciebie formalności przekształcając go na wniosek elektroniczny, podpisując swoim podpisem elektronicznym, przesyła do CEIDG,
 • za pośrednictwem pełnomocnika dysponującego dokumentem prawnym stwierdzającym udzielenie pełnomocnictwa.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro do Spraw Inwestorów i Działalności Gospodarczej (II piętro, pok. 211, tel. 77 4080550, 564 lub 603).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
  i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

Opłaty:

Dokonywanie wszelkich czynności w CEIDG jest wolne od opłat.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, ponieważ są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

 

Termin:

Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w CEIDG:
a) w terminie 7 dni od dnia zmiany danych ewidencyjnych, tj:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa (nazwa firmy),
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy,
 • adres do doręczeń oraz – jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada – adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • inne niż wyżej wymienione dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu,
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.
 1. b) w przypadku zmiany danych informacyjnych, tj:
 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej,
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej

– zgłoszenia będzie można dokonać w każdym czasie.

 

Sposób załatwienia sprawy:

W Urzędzie Miejskim w Nysie pracownik wypełnia wniosek bezpośrednio w CEIDG przy Przedsiębiorcy (o ile platforma CEIDG jest dostępna), potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, drukuje go i przedkłada Przedsiębiorcy do sprawdzenia i podpisu. Wydaje potwierdzenie przyjęcia wniosku. Wniosek jest podpisywany i przesyłany do CEIDG, US, ZUS/KRUS, GUS.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju: www.biznes.gov.pl publikowane są informacje na temat przedsiębiorcy – wpis.

Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Przedsiębiorca jest zobowiązany do ich aktualizowania i dbania, aby były one zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej – CEIDG-1 (wniosek główny),
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport),
 • jeżeli rejestracji działalności gospodarczej dokonuje w imieniu Przedsiębiorcy pełnomocnik, do wniosku dołącza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. Na podstawie art. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia
  16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej przedłożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17zł. Pełnomocnictwo udzielone zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu jest zwolnienie z opłaty skarbowej.

Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria
i numer widnieje w pełnomocnictwie.

 

Informacje dodatkowe:

Wniosek CEIDG-1 o wpis do centralnej ewidencji działalności i informacji o działalności gospodarczej – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej, zgłoszenia zmiany jak również zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności.

 

Do wniosku CEIDG-1 można dołączyć załączniki tematyczne w przypadku:

– większej ilości PKD 2007 – załącznik CEIDG-RD,

– więcej niż jedno dodatkowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – załącznik CEIDG-MW,

– więcej niż jeden rachunek bankowy – załącznik CEIDG-RB,

– więcej niż jedna spółka cywilna – załącznik CEIDG-SC,

– więcej niż jeden pełnomocnik – załącznik CEIDG-PN.

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.biznes.gov.pl

 

Więcej informacji na: