[USC/5] SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury:
Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, podlega sprostowaniu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który go sporządził. Sprostowanie aktu stanu cywilnego może być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.
Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.
Przed złożeniem wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy dokładnie ustalić na czym polega błąd, gdzie nastąpił, jakim dokumentem można go sprostować. Błędne lub nieścisłe zredagowanie treści aktu stanu cywilnego podlega sprostowaniu w sądzie rejonowy.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.012//010//03 , tel.: 77 40 80 628, 77 40 80 627 lub 77 40 80 638 )

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.02.2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

Termin załatwienia:
do 1 miesiąca, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

  • wniosek – formularz USC/5/A (sprostowanie aktu),
  • dowód opłaty skarbowej.

Opłaty
39 zł –  opłata skarbowa za sprostowanie bądź uzupełnienie – wnoszona – bezpośrednio przy załatwianiu sprawy w kasie Urzędu Miejskiego bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Opole
nr konta: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Uwagi:
Podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu są odpisy zupełne aktów stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Załączniki

[USC/5/A] Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
33 KB