[USC/6] UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury:
Uzupełnieniu podlega akt nie zawierający wszystkich wymaganych prawem danych. Uzupełnienia dokonuje się na podstawie aktów stanu cywilnego zawierających dane, których brak w akcie później sporządzonym.
Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
Uzupełnienia aktu stanu cywilnego można dokonać na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego, lub innego dokumentu zagranicznego potwierdzającego stan cywilny, wydanego w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej osoby lub jej wstępnych.
Uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
Jeżeli uzupełnienia aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze uzupełnienia lub o złożeniu wniosku o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.
Jeżeli uzupełnienia aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.
Wnioskując o uzupełnienie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.012//010//03 , tel.: 77 40 80 628, 77 40 80 627 lub 77 40 80 638 )

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Ustawa z dnia 28.11.2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 09.02.2015 r. w sprawie sposobu
  • prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29.01.2015 r. w sprawie wzorów
  • dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej

Termin załatwienia
Do 1 miesiąca, w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy.

Wymagane dokumenty

  • wniosek    – formularz USC/6/A (uzupełnienie aktu),
  • dowód opłaty skarbowej.

Opłaty
39 zł – opłata skarbowa za sprostowanie bądź uzupełnienie – wnoszona – bezpośrednio przy załatwianiu sprawy w kasie Urzędu Miejskiego) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Opole
nr konta: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Uwagi:
Podstawą uzupełnienia/sprostowania aktu są odpisy zupełne aktów stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:
Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika USC w ciągu 14 dni od daty doręczenia odmowy.

Załączniki

[USC/6/A] Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
43 KB