[USC/2] ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO POZA GRANICAMI KRAJU

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury:

Osoba planująca zawrzeć związek małżeński za granicą może uzyskać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć związek małżeński za granicą.
Zaświadczenie może uzyskać obywatel polski.
Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od dnia wydania.

Ważne!
Upewnij się czy w kraju w którym zamierzasz zawrzeć małżeństwo będzie ten dokument konieczny, oraz jakie inne wymogi należy spełnić.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok. 08, tel.: 77 4080 547)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Termin załatwienia

 • Bez zbędnej zwłoki po wcześniejszym telefonicznym bądź osobistym umówieniu terminu wizyty w USC oraz po uprzednim wprowadzeniu wymaganych aktów stanu cywilnego do System Rejestrów Państwowych.

Wymagane dokumenty
Do złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego wymagane są:

 • wniosek – formularz USC/2/A,
 • dokumenty stwierdzające tożsamość,
 • przedstawienie odpisów aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny wnioskodawcy:
  • Panna/kawaler przedkładają:
   • odpis skrócony aktu urodzenia
  • Wdowa/wdowiec przedkładają
   • skrócony odpis aktu urodzenia
   • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka
  • Rozwiedziona/rozwiedziony przedkładają
   • skrócony odpis aktu urodzenia
   • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub odpis aktu małżeństwa i dokument potwierdzający jego ustanie, unieważnienie albo stwierdzający nieistnienie małżeństwa,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

Opłaty
Za zaświadczenie – 38 zł
Opłatę należy wnieść równocześnie z wnioskiem w kasie Urzędu Miejskiego bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Opole
nr konta: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Uwagi

 • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim obywatel może zawrzeć małżeństwo za granicą jest ważne przez 6 miesięcy od daty wydania,
 • wydanie ww. zaświadczenia może odbyć się w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie całej Polski,
 • w sprawie wydawania zaświadczeń zainteresowani przyjmowani są w godzinach pracy urzędu stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia przez Urząd Stanu Cywilnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego odbywa się na piśmie, a osoba zainteresowana w terminie 14 dni może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie.