[USC/4] WYDANIE ODPISU/ZAŚWIADCZENIA LUB MIGRACJA AKTU STANU CYWILNEGO

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:

 • wydaje z rejestru stanu cywilnego odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego, odpisy wielojęzyczne,
 • wydaje z rejestru stanu cywilnego zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • migruje z lub do innego USC akty stanu cywilnego z zakresu urodzeń, małżeństw, zgonów.

Wniosek o wydanie odpisów lub zmigrowanie akt stanu cywilnego należy złożyć do wybranego Kierownika USC. Należy podać daty zdarzeń, cel w jakim odpisy/ akty zmigrowane zostaną użyte, a w przypadku odpisów jeszcze rodzaj odpisu: skrócony, zupełny czy na druku wielojęzycznym.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.012//08//,03 , tel.: 77 40 80 628, 77 40 80 627 lub 77 40 80 638 )

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Konwencja (nr 16) dotycząca wydania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego Wiedeń 1976.09.08.

Termin załatwienia

 • wydanie odpisu lub zaświadczenia –  w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku,
 • zmigrowanie aktu – do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Wymagane dokumenty

 • wniosek:
  • formularz USC/4/A – wydanie odpisu lub zaświadczenia,
  • formularz USC/4/B – zmigrowanie aktu,
 • dokument tożsamości wnioskodawcy,
 • dowód opłaty skarbowej (dot. odpisu/zaświadczenia).

Opłaty
22 zł –    opłata skarbowa za wydanie odpisu skróconego,
22 zł –    opłata skarbowa za wydanie odpisu wielojęzycznego,
33 zł –    opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego,
17 zł –    opłata skarbowa za pełnomocnictwo (w przypadku osób nie spełniających wymogów zawartych w pozycji „uwagi”).

Opłata wnoszona w wydziale bezpośrednio przy załatwianiu sprawy w kasie Urzędu Miejskiego bądź  na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Opole
nr konta: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

 

Uwagi
Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych oraz migracja aktów stanu cywilnego dotyczących wskazanej osoby realizuje się na rzecz osoby, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej jeżeli jest to konieczne do realizacji ich statutowych zadań.

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wydania odpisu z ksiąg stanu cywilnego przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Nysie w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
W sprawie migracji aktów stanu cywilnego tryb odwoławczy nie przysługuje.