[FN/FK/14] UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY

Data publikacji: 30 listopada 2023

Podstawa prawna

 • Uchwała Nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nysa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.
 • Uchwała Nr XLIX/740/14 Rady Miejskiej w Nysie w sprawie zmiany Uchwały VI/65/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nysa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Opis procedury

Udzielenie ulg następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem.
Rodzaje ulg:

 • umarzanie należności w całości lub części;
 • odraczanie terminu spłaty całej należności lub jej części;
 • rozkładanie na raty całej należności lub jej części .

Kogo dotyczy

Osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie ulgi winien zawierać podstawowe dane wnioskodawcy:

 • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, NIP oraz adres zamieszkania;
 • w przypadku pozostałych dłużników: nazwę jednostki, NIP, REGON, klasę PKD i adres siedziby;
 • sprecyzowanie żądania;
 • uzasadnienie żądania;
 • określenie terminu spłaty (w przypadku odroczenia terminu spłaty);
 • określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty (w przypadku rozłożenia na raty).

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi, w tym odpowiednio:

1. dla dłużnika będącego osobą fizyczną:

 • informację o stanie majątkowym;
 • zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniach za okres 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • zaświadczenie o pobieranych zasiłkach;
 • potwierdzenie pobierania emerytury lub renty;
 • inne dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku.

2. dla dłużnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą:

 • zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy potwierdzone wpływem do Urzędu Skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o osiągniętych dochodach
  w przypadku, gdy wnioskodawca rozlicza się w formie karty podatkowej;
 • informację o stanie majątkowym.

3. dla dłużnika będącego osobą prawną bądź jednostką nieposiadającą osobowości prawnej:

 • trzy ostatnie sprawozdania finansowe i inne dokumenty zaświadczające o sytuacji ekonomicznej dłużnika.

Miejsce złożenia dokumentów

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15  w godz. 700 do 1500 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa,

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

Sposób postępowania

 1. weryfikacja przedłożonych dokumentów.
 2. wezwanie do usunięcia braków formalnych, w szczególności w postaci nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi.
 3. rozpatrzenie przedłożonych dokumentów w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do udzielenia ulgi.
 4. zawarcie porozumienia.

Informacje dodatkowe

Podanie we wniosku numeru telefonu ułatwi kontakt z wnioskodawcą.

Kontakt

Wydział Finansowy, pok. 142 – (I piętro), tel. 77 4080630