[IDG/DG/3/E] OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Data publikacji: 30 grudnia 2021

Opis procedury:

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowy składają do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie –Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej (pok. 211, tel. 77 4080564)

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Termin załatwienia

Od ręki.

Wymagane dokumenty

  • oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.

Opłaty:

Bez opłat.

Uwagi

  1. Niezłożenia oświadczenia skutkuje wygaśnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Dodatkowy termin na złożenie oświadczenia i jednoczesne wniesienie opłaty w wysokości 30 % opłaty określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy wynosi 30 dni.
  3. Oświadczenie podlega weryfikacji (kontroli) Burmistrza Nysy. Złożenie oświadczenia z nieprawidłowymi kwotami skutkuje cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Prawidłowe oświadczenie winno zawierać kwoty (bez zaokrągleń) wynikające z raportów dla poszczególnych grup towarowych lub działów. Odpowiedni wydruk należy wykonać pod koniec danego roku, nie później niż przed pierwszą sprzedażą w roku następnym i bezwzględnie zachować  w razie kontroli.

Tryb odwoławczy

Nie podlega.

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych