[SO/1] ZAWIADOMIENIE O ZGROMADZENIU

Data publikacji: 19 lipca 2019

Opis procedury:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Zgromadzenie spontaniczne nie podlega obowiązkowi  zawiadomienia.

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:
– organizowanych przez organy władzy publicznej;
– odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Spraw Obywatelskich, pok.19 (parter) tel.: 77 4080527 e-mail: nysa@www.nysa.pl, fax 77 433 27 05

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022r. poz.1389).

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia  o zgromadzeniu. W przypadku, gdy nie zaistnieją przesłanki do wydania decyzji o zakazie zgromadzenia organ gminy  udostępnia na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz przekazuje zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Komendantowi Powiatowej Policji w Nysie .

Wymagane dokumenty :

– zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego (wniosek do pobrania  w  załączniku),
– pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia (do pobrania w załączniku),
– zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

Opłaty:

Zawiadomienie nie podlega opłacie.

Uwagi:

– organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w   taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni   i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
– zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
e-mail: nysa@www.nysa.pl
fax 77 433 27 05
– w przypadkach określonych w ustawie może być wydana decyzja o zakazie odbycia zgromadzenia, Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie składa się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Opolu w terminie 24 godzin od  udostępnienia decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:  
Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
Zgodnie z tą procedurą  organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia https://bipouw.e-wojewoda.pl/pl/c/wczk.html