[IDG/DG/3/D] WYDANIE DUPLIKATU ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Data publikacji: 17 grudnia 2021

Opis procedury:

Uzyskanie duplikatu zezwolenia przez przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowy odbywa się poprzez złożenie właściwie wypełnionego wniosku wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej

( pok. 211, tel. 77 4080564)

 

Podstawa prawna:

  • ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Termin załatwienia:

Zgodnie z art. 35 Kpa.

 

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie duplikatu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

24 zł opłaty skarbowej od dokumentu (zezwolenia) wnoszona zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej.

  • w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie (po uprzednim wystawieniu kwitu kasowego w pok. 211 – II piętro)
    lub
  • na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Opole 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych