WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Data publikacji: 19 lipca 2019

Wymagane dokumenty:

– wniosek z uzasadnieniem,

– dowód wniesienia opłaty skarbowej,

– tytuł prawny do lokalu ( kopia),

– pełnomocnictwo ( w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być  w szczególności umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.


Opłata skarbowa:
– 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej,
– 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictw ( jeśli osobę wnoszą podanie reprezentuje pełnomocnik).


Uwaga:

nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie po wcześniejszym

zgłoszeniu się w biurze ewidencji ludności ( parter pok. 19 ) lub na rachunek bankowy

ING Bank Śląski SA  Odział/Opole Nr 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809


Termin załatwienia:
W ciągu dwóch miesięcy, jednakże ze względu na złożony charakter sprawy postępowanie może być przedłużone – art.36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Burmistrza Nysa  w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010  r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.)


Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie, Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 19 (parter)

Kontakt
tel.: 77 40 80 527