[FN/FP/1] OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Data publikacji: 19 stycznia 2021

Opis procedury
Obowiązek podatkowy dotyczący opłaty od posiadania psów ciąży na osobach fizycznych posiadających psy.

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania jednorazowo do dnia 31 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie – w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty, a obowiązek uiszczenia powstaje lub wygasa od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie lub wygaśnięcie tego obowiązku.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15,
48-300 Nysa

Wymagane dokumenty
Oświadczenie podatnika o posiadaniu lub nieposiadaniu psa.

Płatność
Opłata od posiadania psów wynosi 35 zł od jednego psa i płatna jest:

  • za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy ING BŚ O/Opole nr  18  1050  1504  1000  0022   8890  6809 Urzędu Miejskiego w Nysie,

lub

  • w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
  • Uchwała nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 roku, w sprawie opłaty od posiadania psów.
  • Uchwała nr XXXII/491/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

Kontakt
Wydział Finansowy, pok.13 (parter), tel. 77 4080543