[SO/ED/2] UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BURMISTRZA NYSY

Data publikacji: 16 lipca 2019

Opis procedury:

W ramach tej procedury można uzyskać:

 • zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej,
 • duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu z dawnej ewidencji działalności gospodarczej,

składając właściwie wypełniony wniosek wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Spraw Obywatelskich (I piętro, pok. 124, tel. 77 4080550 lub 564)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2016r. poz. 23, z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  z 2016r. poz. 23, z późniejszymi zmianami) sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Natomiast sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca
a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie duplikatu decyzji lub uwierzytelnionej kopii dokumentu wynosi 5zł od strony,
 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej z informacją o jednym przedsiębiorcy wynosi 17zł

wnoszona:

w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie (po uprzednim wystawieniu kwitu kasowego
w pok. 114 – I piętro)   lub

na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Opole 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Uwagi:
Dotyczy wpisów przedsiębiorców, którzy figurowali w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31 grudnia 2011r. przez Burmistrza Nysy.

Informacje o przedsiębiorcach aktywnych – przeniesionych z ewidencji gminnych, wpisanych lub wykreślonych do CEIDG można odnaleźć na stronie: www.ceidg.gov.pl, której organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki – Minister Gospodarki.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.

Załączniki

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wykreśleniu
383 KB
Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii dokumentu
380 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzajacego dane z dawnej ewidencji działalności gospodarczej Burmistrza Nysy
474 KB