[IDG/DG/2] UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BURMISTRZA NYSY

Data publikacji: 16 lipca 2019

Opis procedury:

W ramach tej procedury można uzyskać:

  • zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej,
  • duplikat decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,
  • uwierzytelnioną kopię dokumentu z dawnej ewidencji działalności gospodarczej,

składając właściwie wypełniony wniosek wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Biuro ds. Inwestorów i Działalności Gospodarczej (II piętro, pok. 211, tel. 77 4080603 lub 564)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Natomiast sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

  • opłata skarbowa za wydanie duplikatu decyzji lub uwierzytelnionej kopii dokumentu wynosi 5zł od strony,
  • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej z informacją o jednym przedsiębiorcy wynosi 17zł

wnoszona:

w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie (po uprzednim wystawieniu kwitu kasowego
w pok. 211 – II piętro)   lub

na rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. O/Opole 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Uwagi:
Dotyczy wpisów przedsiębiorców, którzy figurowali w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do 31 grudnia 2011r. przez Burmistrza Nysy.

Informacje o przedsiębiorcach aktywnych – przeniesionych z ewidencji gminnych, wpisanych lub wykreślonych do CEIDG można odnaleźć na stronie: www.ceidg.gov.pl, której organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki – Minister Gospodarki.

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.