UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z DOWODÓW OSOBISTYCH

Data publikacji: 2 grudnia 2019

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2019r. poz. 700 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Spraw Obywatelskich, pok. 17 (parter). tel.: 77 40 80 531

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.319.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:
Potrzeba uzyskania danych z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji związanej z dowodem osobistym może wynikać z interesu faktycznego bądź prawnego. W przypadku powoływania się na interes prawny wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów).

Opłaty:

 • opłata za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym 31 zł. za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
 • opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w wysokości 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo, gdy strona działa przez pełnomocnika – 17 zł

Podmiotom, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11,: sądom,  organy Policji; Komendant Główny Straży Granicznej; Szef Służby Wywiadu Wojskowego; Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; organy Służby Celnej Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Szef Agencji Wywiadu; Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych; wywiad skarbowy, realizującym zadania publiczne w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się nieodpłatnie.

Inne podmioty – jeżeli:  wykażą w tym interes prawny lub wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą, dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie na parterze luba na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA o/ w Opolu

Nr 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sposób załatwienia sprawy oraz terminy temu towarzyszące są uregulowane przez Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 • wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 • dowód opłaty za udostępnienie danych w wysokości 31 zł za dane dotyczących jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby
 • pełnomocnictwo szczególne w którego zakresie wpisane jest upoważnienie do reprezentowania w sprawie udostępnienia danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dowód opłaty skarbowej za pełnomocnictwo17 zł. (w przypadku działania  przez pełnomocnika)

dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sądowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowień i decyzji innych organów)