KONTROLE PROWADZONE PRZEZ KOMÓRKĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data publikacji: 11 lipca 2019

Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców uregulowane są w Rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, ze zmianami).

Przedmiot kontroli

Komórka przeprowadza dwa rodzaje kontroli:

1. TAXI – sprawdzenie ważności dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

2. ALKOHOL – sprawdzenie prawidłowości (zgodności ze stanem faktycznym) złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za dany rok.

Procedura kontroli

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Burmistrz Nysy ma obowiązek zawiadamiania o planowanej kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Wszczęcie kontroli przed upływem siedmiu dni od daty doręczenia zawiadomienia następuje za zgodą lub na wniosek kontrolowanego.

Wszczęcie kontroli podatkowej

  1. Wszczęcie kontroli podatkowej następuje przez doręczenie kontrolowanemu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej oraz okazanie legitymacji służbowej.
  2. Kontrolowany może wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie pełnomocnikiem do jego reprezentowania w zakresie prowadzonej kontroli.

Czynności kontrolne, zbieranie dowodów

  1. Działanie kontrolujących ma na celu ustalenie stanu faktycznego na podstawie zgromadzonych w toku kontroli dokumentów, ich analizy oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych.
  2. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych, a w szczególności: przedstawić/dostarczyć kontrolującemu niezbędnych dokumentów, które mogą stanowić dowód w sprawie będącej przedmiotem kontroli, w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy.
  3. Kontrolujący mają obowiązek udzielać kontrolowanemu wszelkich informacji i wyjaśnień o przepisach prawa pozostających w związku z przedmiotem kontroli oraz zapewnić kontrolowanemu czynny udział w każdym stadium postępowania.
  4. Kontrolujący dokumentują przebieg kontroli w protokole, który sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu.

Zakończenie kontroli

Zakończenie kontroli następuje w dniu doręczenia protokołu kontrolowanemu. W przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący zawiadamiają na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia  z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016r. poz. 1907, ze zm.),
  • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487, ze zm.),
  • ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016r. poz. 1829, ze zm.).