KONTROLE PROWADZONE PRZEZ KOMÓRKĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Data publikacji: 17 grudnia 2021

Podstawowe zasady przeprowadzania kontroli przedsiębiorców uregulowane zostały w Rozdziale 5 ustawy z dnia 6 marca 2001r.  Prawo przedsiębiorców.

Przedmiot kontroli

Komórka przeprowadza trzy rodzaje kontroli:

1. TAXI – sprawdzenie ważności dokumentów niezbędnych do uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz sprawdzenie prawidłowości wyposażenia i oznaczenia taksówki oraz zgodności stosowanych cen i taryf z parametrami zawartymi na oznaczeniu zewnętrznym taksówki.

2. ALKOHOL – sprawdzenie prawidłowości (zgodności ze stanem faktycznym) złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za dany rok.

3. PRZEWOZY REGULARNE SPECJALNE – sprawdzenie ważności dokumentów niezbędnych do uzyskania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób.

Procedura kontroli

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli

Burmistrz Nysy ma obowiązek zawiadamiania o planowanej kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Wszczęcie kontroli przed upływem siedmiu dni od daty doręczenia zawiadomienia następuje za zgodą lub na wniosek kontrolowanego.

Wszczęcie kontroli

 1. Wszczęcie kontroli następuje przez doręczenie kontrolowanemu imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz okazanie legitymacji służbowej.
 2. Kontrolowany może wyznaczyć osobę fizyczną, która będzie pełnomocnikiem do jego reprezentowania w zakresie prowadzonej kontroli.

Czynności kontrolne, zbieranie dowodów

 1. Kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe. Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.
 2. Działanie kontrolujących ma na celu ustalenie stanu faktycznego na podstawie zgromadzonych w toku kontroli dokumentów, ich analizy oraz przeprowadzonych czynności kontrolnych.
 3. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić wykonywanie czynności kontrolnych, a w szczególności: przedstawić/dostarczyć kontrolującemu niezbędnych dokumentów, które mogą stanowić dowód w sprawie będącej przedmiotem kontroli, w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli oraz zapewnić kontrolującemu warunki do pracy.
 4. Kontrolujący mają obowiązek udzielać kontrolowanemu wszelkich informacji i wyjaśnień o przepisach prawa pozostających w związku z przedmiotem kontroli oraz zapewnić kontrolowanemu czynny udział w każdym stadium postępowania.
 5. Kontrolujący dokumentują przebieg kontroli w protokole, który sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza się kontrolowanemu.
 6. W przypadku wydania zaleceń pokontrolnych, zostaje wszczęte postępowanie pokontrolne.

Zakończenie kontroli

Zakończenie kontroli następuje w dniu doręczenia protokołu kontrolowanemu. W przypadku niezakończenia kontroli w terminie wskazanym w upoważnieniu, kontrolujący zawiadamiają na piśmie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli i wskazując nowy termin jej zakończenia.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia  z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 • ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców