[USC/10] REJESTRACJA ZGONU

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury:
Zgon należy zarejestrować natychmiast po otrzymaniu od lekarza karty zgonu, w USC właściwym dla miejsca, w którym zgon nastąpił.
Zgłoszenie zgonu następuje przez złożenie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego karty zgonu w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.012 , tel.: 77 40 80 628).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Termin załatwienia
W dniu zgłoszenia.

Wymagane dokumenty

 • karta zgonu wystawiona przez placówkę służby zdrowia,
 • dowód osobisty osoby zmarłej lub paszport,
 • dowód osobisty współmałżonka dla osób pozostających w związku małżeńskim, jeżeli jest dostępny,
 • dowód osobisty osoby, która zgłasza zgon,
 • paszport lub książeczkę wojskową osoby zmarłej, jeżeli są dostępne.

Opłaty
Zgłoszenie zgonu nie podlega opłacie

Uwagi
Do zgłoszenia zgonu zobowiązani są w kolejności:

 • pozostały małżonek,
 • krewni zstępni / krewni wstępni / krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia,
 • szpital lub inny zakład jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie,
 • każdy kto posiada kartę zgonu i pełnomocnictwo osób uprawnionych do otrzymania odpisów z aktu stanu cywilnego,
 • upoważniony pracownik publicznej uczelni medycznej albo uczelni publicznej prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Tryb odwoławczy
Do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem kierownika usc w ciągu 14 dni od doręczenia odmowy.