ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE GRZEBOWISKA DLA ZWIERZĄT

Data publikacji: 17 lipca 2019

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rozwoju Wsi

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
48-300 Nysa ul. Kolejowa 15

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Gminne jednostki organizacyjne wykonujące działalność w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
• wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
• dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
• dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
• pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania, wymagany przepisami prawa budowlanego;
• zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
• potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Dodatkowe czynności – powiązane procedury:
Wizja lokalna na terenie przeznaczonym do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty:
Opłata skarbowa
• od udzielenia zezwolenia – 616 zł,

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
48 KB