[PS/LK/1] WNIOSEK O NAJEM LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NYSA

Data publikacji: 29 maja 2020

Opis procedury
Aby wniosek o najem, zamianę lub dołączenie pomieszczeń do lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa został rozpatrzony, należy złożyć go w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie:

 • wniosek powinien zawierać następujące informacje:
 1. Imię i nazwisko, datę urodzenia wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
 2. Dane o warunkach mieszkaniowych w miejscu faktycznego pobytu osób zgłoszonych wraz z wnioskodawcą do wspólnego zamieszkiwania w przyszłym lokalu, potwierdzone przez administratora lub właściciela budynku.
 3. Osoby dotychczas zamieszkujące wraz z wnioskodawcą.
 4. Stan płatności za zajmowany lokal.
 5. Aktualne poświadczenie zameldowania wszystkich osób w zajmowanym lokalu.
 6. Uzasadnienie wniosku.
 • do wniosku należy dołączyć:
 1. Aktualne zaświadczenie o uzyskanych dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
 2. Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, składaną zgodnie z art. 21b ust. 2 ustawy.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, w którym uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania wniosku, składane zgodnie z art. 21b ust. 3 ustawy.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej, Komórka ds. Lokalowych pokój 125 (I piętro), tel. 77 4080559.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
 • Uchwała Nr XXII/361/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy (z późniejszymi zmianami).
 • Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015 – 2020 (z późniejszymi zmianami).

Termin odpowiedzi:
2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma można odwołać się do Burmistrza Nysy.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Aktualne zaświadczenie o dochodach z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
 3. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, składaną zgodnie z art. 21b ust. 2 ustawy.
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, w którym uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania wniosku, składane zgodnie z art. 21b ust. 3 ustawy.

Opłaty:

Bez opłat

 

Załączniki

Deklaracja o wysokości dochodów
282 KB
Oświadczenie o stanie majątkowym
42 KB
Uchwała nr XXII_361_2020
756 KB
[PS/LK/1/A] wniosek o najem lokalu mieszkalnego
67 KB
UCHWAŁA NR XXV_401_20 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
250 KB
Zaświadczenie o dochodach
15 KB
Uchwała XXXIII_522_20
626 KB