[PS/LK/1] WNIOSEK O NAJEM LUB ZAMIANĘ LOKALU Z MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY NYSA

Data publikacji: 22 grudnia 2022

Opis procedury
Aby wniosek o najem, zamianę lub dołączenie pomieszczeń do lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa został rozpatrzony, należy złożyć go w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie:

 • wniosek powinien zawierać następujące informacje:
 1. Imię i nazwisko, datę urodzenia wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
 2. Dane o warunkach mieszkaniowych w miejscu faktycznego pobytu osób zgłoszonych wraz z wnioskodawcą do wspólnego zamieszkiwania w przyszłym lokalu, potwierdzone przez administratora lub właściciela budynku.
 3. Osoby dotychczas zamieszkujące wraz z wnioskodawcą.
 4. Stan płatności za zajmowany lokal.
 5. Uzasadnienie wniosku.
 • do wniosku należy dołączyć:
 1. Deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, składaną zgodnie z art. 21b ust. 2 ustawy, w której uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania deklaracji.
 2. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, w którym uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania wniosku, składane zgodnie z art. 21b ust. 3 ustawy.
 3. W odniesieniu do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych – zaświadczenie potwierdzające pobytu w pieczy zastępczej wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 4. W przypadku, gdy wnioskodawca lub osoby wskazane do wspólnego zamieszkania są osobami niepełnosprawnymi – orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność określono w §5 ust. 1 pkt 4.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie – Wydział Rozwoju Polityki Społecznej, Komórka ds. Lokalowych pokój 126 (I piętro), tel. 77 40 80 559.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowy zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
 • Uchwała Nr LXVI/980/22 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa, w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy.
 • Uchwała Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nysa na lata 2015 – 2020 (z późniejszymi zmianami).

Termin odpowiedzi:
2 miesiące.

Tryb odwoławczy:

W ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma można odwołać się do Burmistrza Nysy.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek.
 2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, składaną zgodnie z art. 21b ust. 2 ustawy, w której uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania deklaracji.
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego, w którym uwzględnia się osoby będące członkami gospodarstwa domowego w dniu składania wniosku, składane zgodnie z art. 21b ust. 3 ustawy.
 4. W odniesieniu do wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych – zaświadczenie potwierdzające pobytu w pieczy zastępczej wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
 5. W przypadku, gdy wnioskodawca lub osoby wskazane do wspólnego zamieszkania są osobami niepełnosprawnymi – orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność określono w §5 ust. 1 pkt 4.

Opłaty:

Bez opłat