[GKD/DR/2] UZGODNIENIE LOKALIZACJI OBIEKTU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W PASIE DROGOWYM

Data publikacji: 24 lipca 2019

Opis procedury
Wniosek o uzgodnienie i podanie warunków na lokalizację (na etapie projektowania) w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim w Nysie w pok. 115 lub na stronie internetowej urzędu.
• Wypełniony wniosek powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania ewentualnie telefon kontaktowy),
2) określony i naniesiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000 obiekt infrastruktury technicznej (przyłącz/sieć/inny),
3) określony charakter budynku do którego projektowany jest przyłącz/ sieć oraz numer działki na której jest zlokalizowany/projektowany budynek,
4) nazwę ulicy i numer działki drogowej, na której projektowana jest lokalizacja obiektu infrastruktury technicznej.
5) do wniosku należy dołączyć załączniki:
– Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 – 2 szt.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa (I piętro pok. 115 w Urzędzie Miejskim, tel. 077 4080563 ) – komórka drogowa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2068)

Termin odpowiedzi
Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Nysy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wymagane dokumenty

• Wniosek o uzgodnienie lokalizacji obiektu infrastruktury technicznej w pasie drogowym
• Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 – 2 szt.

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Załączniki

[GKD/DR/2] Wniosek o uzgodnienie lokalizacji obiektu infastruktury technicznej w pasie drogowym.
285 KB