[USC/11] ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury:
Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju. Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi. Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małżeństwa w usc wynosi miesiąc od dnia złożenia dokumentów i zapewnienia.

Zapewnienie o braku przeszkód prawnych wyłączających zawarcie związku małżeńskiego ważne jest 6 miesięcy od daty złożenia.

Każdy z nupturientów (osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo) może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa; małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, albo zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.

Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w obecności świadków (dwóch), świadkiem może być tylko osoba pełnoletnia. W uzasadnionych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego może nastąpić poza lokalem USC (ale na terenie gminy Nysa) jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński jest w stanie zagrożenia życia albo jest pozbawiona wolności.

Na wniosek osób zamierzających zawrzeć małżeństwo kierownik USC może przyjąć oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem, w miejscu zapewniającym zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz zapewniającym bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (dodatkowa opłata).

Z powodów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci zawarcia związku małżeńskiego poza lokalem USC na minimum 3 miesiące przed planowaną datą uroczystości.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.08 , tel.: 77 40 80 547)

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu
 • prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, po wcześniejszym telefonicznym bądź osobistym umówieniu terminu wizyty w USC oraz po uprzednim wprowadzeniu wymaganych aktów stanu cywilnego do System Rejestrów Państwowych.
Nupturienci uzgadniają termin zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Małżeństwo nie może być zawarte wcześniej niż miesiąc przed złożeniem dokumentów. W uzasadnionych przypadkach można złożyć wniosek o skrócenie okresu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Wymagane dokumenty

 • do zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego:
  • dokumenty, stwierdzające tożsamość (ważny paszport lub dowód osobisty).
 • przy zawarciu związku małżeńskiego:
  • dokumenty stwierdzające tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport),osób zawierających związek małżeński i świadków,
  • dowód ustania małżeństwa w przypadku osób rozwiedzionych lub wdowców,
 • w przypadku cudzoziemca zamierzającego zawrzeć związek małżeński
  • odpis aktu urodzenia,
  • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem swojego kraju, może on zawrzeć małżeństwo (dokumenty wystawione w języku obcym powinny być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego). W przypadku gdy otrzymanie takiego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, cudzoziemiec przedkłada sądowe pozwolenie na zwolnienie go z obowiązku przedłożenia ww. dokumentu

Opłaty

 • 84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
 • 1.000,00 zł – opłata dodatkowa  za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego

wnoszone w kasie Urzędu Miasta bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Opole
nr konta: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Uwagi

 • zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej może nastąpić na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania przyszłych małżonków,
 • zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Sstanu Cywilnego może nastąpić:
  • w okręgu rejestrowym wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, w którym jest on właściwy,
  • jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

W sprawie zawarcia małżeństwa zainteresowani przyjmowani są w godzinach pracy Urzędu Stanu Cywilnego.

Tryb odwoławczy
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.