UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Data publikacji: 19 lipca 2019

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Od  01 lipca 2019r. w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL właściwe są wyłącznie organy gmin. Wniosek można  skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Miejski w Nysie, Wydział Spraw Obywatelskich, pok. nr 18 i 19 (parter) tel.: 77 4080637, 77 4080606.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, a w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w ciągu miesiąca.

Dane   jednostkowe   udostępnia   się   na   wniosek   osób  lub  jednostek  organizacyjnych,  złożony w    formie    pisemnej    lub    w    formie  dokumentu elektronicznego    (podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP).

 Wymagane wnioski i dokumenty:

  • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (pisemny wniosek należy czytelnie podpisać);
  • Potwierdzenie dokonanej opłaty.

Opłata:

  •  za udostępnienie jednostkowych danych wynosi 31 zł,
  •  skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.

Opłaty wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie na parterze lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA o/w Opolu

Nr 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Z opłat zwolnione są następujące podmioty:

organy administracji publicznej, sądy i prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno-Skarbowej, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze i straże gminne, komornicy sądowi (wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza), państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach), Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych), osoby (gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia).

 Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy udzielenia  informacji o danych osobowych wydawana jest decyzja, od której przysługuje  odwołanie  do  Wojewody  Opolskiego  za  pośrednictwem  Burmistrza  Nysy w  terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Kancelarii – Informacji (parter).

Ważne:

We wniosku z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL należy podać potrzebę pozyskania danych, interes prawny lub faktyczny, lub dołączyć do wniosku dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia, decyzje innych organów).

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019r. poz.1397);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  z 2019r. poz. 1000);
  • Ustawa  z dnia  17  lutego  2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz.700, ze zm.);
  • Rozporządzenie  Ministra  Cyfryzacji  z  dnia  26  czerwca  2019r.  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  określenia  wzorów  wniosków  o  udostępnienie  danych z rejestru mieszkańców   i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego ( Dz. U. z 2019r. poz. 1212);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2019r. poz. 2523, ze zm.).

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Załączniki

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL
2 MB