[USC/12] ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA Z ZAKRESU PRAWA O AKTACH STANU CYWILNEGO

Data publikacji: 17 lipca 2019

Opis procedury:
Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego można złożyć do trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego osobiście przed każdym kierownikiem USC w Polsce, a za granicą przed Konsulem Rzeczypospolitej Polskiej. Przekroczonego terminu uprawniającego do tej czynności nie można przywrócić.
Oświadczenie o nazwisku dziecka, którego rodzice są małżeństwem składa się jednocześnie z oświadczeniem o nazwiskach jakie małżonkowie będą nosili po ślubie.
Dziecko, którego matka zawarła związek małżeński z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka a nosi nazwisko matki, może na skutek zgodnych oświadczeń małżonków nosić nazwisko jakie nosiłoby ich wspólne dziecko. Dziecko, które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska.
Podobnie sytuacja wygląda gdy ojciec dziecka zawiera małżeństwo z kobietą która nie jest matką dziecka.
Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka, można złożyć przed wybranym kierownikem USC lub przed konsulem w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia dziecka.

Jednostka odpowiedzialna
Urząd Miejski w Nysie  – Urząd Stanu Cywilnego (parter, pok.012//010 , tel.: 77 40 80 628).

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Termin załatwienia
Na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty

 • dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) – wymagane jest osobiste stawiennictwo,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Opłaty
11 zł –    opłata skarbowa za dokonanie następujących czynności:

 • oświadczenie o powrocie po rozwodzie do nazwiska, noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 • oświadczenie o nazwisku dziecka,
 • oświadczenie o zmianie imion dziecka.

Opłata wnoszona w wydziale w kasie Urzędu Miejskiego bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Opole
nr konta: 18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Bez opłat:

 • uznanie ojcostwa,
 • nadanie dziecku nazwiska męża matki,
 • nadanie dziecku nazwiska żony ojca.

Tryb odwoławczy
Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę kierownika usc w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy.