[GKD/DR/1/A] [GKD/DR/1/B] ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Data publikacji: 24 lipca 2019

Opis procedury

Zgodnie z zapisami ustawy Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie dotyczy:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.
Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji wszczyna się na wniosek podmiotu planującego zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Nysie – Wydział Rozwoju Infrastruktury i Drogownictwa (pok. 115, tel. 77 4080563)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 2068
z późn. zm.)

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2069 z późn. zm.)

– Uchwała Nr XXIV/420/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48 poz. 1367), Uchwała Nr XXIX/516/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/420/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 82 poz. 2136) oraz Uchwała nr XXXVI/557/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/420/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1666)

Termin odpowiedzi:
załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego:

– zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi
o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

– wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego;
2) cel zajęcia pasa drogowego;
3) lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy;
4) planowany okres zajęcia pasa drogowego.

– do wniosku należy załączyć:

1) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;

2) zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych

– w przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

1) ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

2) oświadczenie o:

a) posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub

b) zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, lub

c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

3) harmonogram robót z podziałem na zajęcie jezdni, chodnika, pobocza, innych części pasa drogowego (z podaniem osobno powierzchni zajęcia jezdni w zależności od szerokości jej zajęcia: do 20% szerokości, 20-50% szerokości, powyżej 50% szerokości)

Złożenie wniosku o zezwolenie na zajęcia pasa drogowego dla prowadzenia robót związanych z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w przypadku gdy zajmujący pas drogowy nie jest właścicielem tych urządzeń lub obiektów, musi odbyć się równocześnie ze złożeniem przez ich właściciela odrębnego wniosku o zezwolenie na takie umieszczenie.

Link do usługi elektornicznej na platformie ePUAP

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót