[SO/2] ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY NA PONAD 3 MIESIĄCE

Data publikacji: 28 listopada 2019

Opis procedury:

Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały, lub czasowy trwający ponad 3 miesiące powinna wypełnić formularz meldunkowy, podpisany przez właściciela lub najemcę lokalu i przedłożyć do wglądu tytuł prawny do lokalu np. akt notarialny, czy umowę najmu.

Zameldowanie dokonuje się osobiście, bądź przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Miejski w Nysie, Wydział Spraw Obywatelskich), pok. 034 (parter) tel.: 77 40 80 637

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 września 2010  r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).

Termin załatwienia:

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:

–  formularz –  „ zgłoszenie pobytu stałego’’, „ zgłoszenie pobytu czasowego”

Na tych formularzach, fakt pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie potwierdza najemca, właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, (dokument świadczący o prawie do lokalu należy przedstawić do wglądu),

–  dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się do wglądu,

–  w przypadku cudzoziemca ważny dokument podróży i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–  w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

Opłaty:

Bez opłat – organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu (bezpłatnie) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

W przypadku zameldowania na pobyt czasowy zaświadczenie takie wydaje się na wniosek osoby meldującej się. Wydanie takiego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Uwagi:
– w przypadku niemożności uzyskania na druku meldunkowym potwierdzenia osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu można złożyć wniosek  o zameldowanie decyzją Burmistrza Miasta,

–  obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,

– cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku meldunkowego jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni,

–  obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie (oryginał lub uwierzytelniona kopia, odpis).


Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.