Aktywizacja poprzez sport- rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie

Data publikacji: 28 grudnia 2021

 

Tytuł projektu: Aktywizacja poprzez sport- rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie

Cel główny:

Celem projektu jest aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubogich z obszaru rewitalizacji Miasta Nysa, poprzez rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Cel ten osiągnięty zostanie dzięki realizacji następujących celów szczegółowych:

 • nadanie nowych funkcji sportowo-rekreacyjnych obszarowi tzw. Suchej Fosy w Nysie, przez wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw,
 • podtrzymanie funkcji sportowo-rekreacyjnych sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie, przez przeprowadzenie kompleksowego remontu,
 • stworzenie warunków do aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych, poprzez udostępnienie bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej, przystosowanej do osób niepełnosprawnych,
 • aktywizacja środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację z wykorzystaniem zrewitalizowanej infrastruktury sportowej szeregu działań społecznych,
 • poprawa jakości życia, zdrowia i kondycji fizycznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, poprzez udostępnienie zróżnicowanej infrastruktury sportowej (zarówno na świeżym powietrzu- plac zabaw i siłownia zewnętrzna), jak i pod dachem- sala gimnastyczna),
 • poprawa estetyki przestrzeni publicznych na terenie Miasta Nysa.

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja obszaru Obwałowań Wysokich oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Nysie. Zaplanowane w projekcie działania obejmują adaptację obszaru Obwałowań Wysokich (tzw. Sucha Fosa), w celu nadania mu funkcji sportowej, poprzez wykonanie placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zaplanowano również remont sali gimnastycznej w SP nr 10 w Nysie, w celu podtrzymania funkcji sportowej tego obiektu.

Siłownia zewnętrzna wyposażona zostanie w następujące  urządzenia:

 • wyciskanie na klatkę w pozycji siedzącej,
 • uginanie przedramion w pozycji siedzącej,
 • wiosłowanie siedząc,
 • wyciskanie na barki w pozycji siedzącej,
 • motyl w pozycji siedzącej,
 • wielofunkcyjna maszyna ze zmiennym obciążeniem,
 • przysiad ze zmiennym obciążeniem,
 • trenażer mięśni wewnętrznej części ud – tzw. przywodziciel ud,
 • „combolift” ze zmiennym obciążeniem,
 • drążek ze zmiennym obciążeniem.

Plac zabaw wyposażony zostanie w następujące urządzenia:

 • huśtawka Combo 3,
 • fabryka piasku,
 • zestaw Szarotka,
 • zestaw zabawowy Jarzębin,
 • zestaw zabawowy Leśna Chata,
 • zestaw Mały odkrywca,
 • huśtawka ważka,
 • zestaw integracyjny Fuksja,
 • huśtawka integracyjna pojedyncza,
 • zestaw Firletka MT,
 • zestaw sprawnościowy Pelikan,
 • linarium,
 • zjazd linowy.

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 zostanie przeprowadzony w celu podniesienia funkcji sportowych obiektu.

Realizacja zaplanowanych działań pozwoli na zapewnienie lepszego dostępu jak i warunków do uprawiania sportu oraz uczestnictwa w treningach. Poprzez zapewnienie odpowiednich standardów stworzy możliwość przeprowadzania imprez i organizowania ogólnodostępnych, bezpłatnych zawodów sportowych. Przyczyni się do stworzenia przestrzeni dla rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców poprawiając jakość życia użytkowników jak również umożliwi osiągnięcie optymalnej aktywności ruchowej. Wpłynie pozytywnie na promowanie i upowszechnianie aktywności fizycznej potrzebnej do rozwoju i zachowania zdrowia każdego człowieka.

Efekty:

wskaźniki produktu:

 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3 szt.,
 • liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 3 szt.,
 • powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,2 ha,
 • otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich – 1 477,67 m2

wskaźniki rezultatu:

 • udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji – 100%

Umowa o dofinansowanie: RPOP.10.02.00-16-0013/21 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wartość całkowita: 1 338 539,88 zł,

Wydatki kwalifikowane: 1 338 539,88 zł, w tym:

Dofinansowanie / wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego):   699 892,53 zł
(52,29 % kosztów kwalifikowanych).

Realizacja: 2022

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Zobacz: www.mapadotacji.gov.pl