PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Data publikacji: 17 lipca 2019

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Kogo dotyczy Właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Nysa, na której zainstalowano przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in.
w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/dobę.

Termin załatwienia sprawy Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku dostępnym poniżej.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,
 2. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Nyskiego na to zgłoszenie) lub kopia pozwolenie na budowę, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane,
 4. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji), jeżeli została opracowana,
 5. Kopia ekspertyz, atestów, aprobat technicznych lub certyfikatów dotyczących instalowanej oczyszczalni ścieków,
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.
Opłaty
 1. Przyjęcie zgłoszenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 120 zł.

Zwolnione są z opłaty skarbowej przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane
w związku z zabudową mieszkaniową, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 1. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową
  w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Zwolnione z ww. opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie lub wydane przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na

rachunek bankowy w ING Bank Śląski O/Opole:

18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Tryb odwoławczy W przypadku wniesienia przez Burmistrza Nysy sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Nysy.
Uwagi
i dodatkowe informacje
Eksploatujący przydomową oczyszczalnię ścieków jest obowiązany przedłożyć Burmistrzowi Nysy informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia.

Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający bezpośredni dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

Podstawa Prawna
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Załączniki:

 1. Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
 2. Oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie na cele mieszkaniowe