PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Data publikacji: 17 lipca 2019

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Kogo dotyczy Właścicieli nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Nysa, na której zainstalowano przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Termin załatwienia sprawy Zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem eksploatacji na wniosku załączonym poniżej.

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Wymagane dokumenty
 1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
 2. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych (z adnotacją o niewniesieniu sprzeciwu przez Starostę Nyskiego na to zgłoszenie) lub kopia pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane
 3. Kopia zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego (Nadzór Wodny w Otmuchowie, ul. Słoneczna 1a, 48-304 Nysa)
 4. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji), jeżeli została opracowana
 5. Kopia deklaracji, atestów, aprobat technicznych lub certyfikatów dotyczących instalowanej oczyszczalni ścieków
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku wykonania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla celów innych niż zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
Opłaty
 1. Przyjęcie zgłoszenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 120 zł.

Z opłaty skarbowej zwolnione są przydomowe oczyszczalnie ścieków    realizowane w związku z zabudową mieszkaniową.

 1. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową
  w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

    Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski O/Opole:

18 1050 1504 1000 0022 8890 6809

Tryb odwoławczy W przypadku wniesienia przez Burmistrza Nysy sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza Nysy.
Uwagi i dodatkowe informacje
 1. Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:
  1) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
  2) zakończeniu eksploatacji instalacji,
  3) zmianie w zakresie danych lub informacji wskazanych w zgłoszeniu.
  Powyższe informacje należy przedłożyć Burmistrzowi Nysy w terminie 14 dni od dnia rezygnacji, zakończenia działalności lub zmianie danych.
 2. Należy dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu albo od dnia wydania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Podstawa Prawna
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
 2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia,
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Załączniki:

 1. Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków